Přeskočit na obsah

DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNY OBJEDNÁVKY NAD 350 ZŁ 📦

Pravidla obchodu

 1. Obecné

 2. Definice

 3. Typ a rozsah elektronických služeb

 4. Podmínky pro poskytování a uzavírání smluv o poskytování elektronických služeb

 5. Podmínky ukončení smluv o poskytování elektronických služeb

 6. Reklamační řád

 7. Duševní vlastnictví

 8. Osobní údaje

 9. Závěrečná ustanovení

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Webová stránka www.sapsan-sklep.pl funguje na principech uvedených v těchto Pravidlech.

  2. Řád definuje druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky webovou stránkou www.sapsan-sklep.pl, pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv pro poskytování elektronických služeb, jakož i postup reklamačního řízení.

  3. Řád definuje druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky webovou stránkou www.sapsan-sklep.pl, pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv pro poskytování elektronických služeb, jakož i postup reklamačního řízení.

  4. Každý Zákazník je při provádění kroků k využívání Elektronických služeb webových stránek www.sapsan-sklep.pl povinen dodržovat ustanovení těchto Pravidel.

  5. V záležitostech, na které se nevztahují tato nařízení, ustanovení

   1. Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, pol. 1204 v platném znění),

   2. zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827),

   3. občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů) a další relevantní ustanovení polského práva.

 1. DEFINICE

  1. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný na webových stránkách www.sapsan-sklep.pl umožňující zákazníkovi kontaktovat přímo poskytovatele služeb.

  2. PODMÍNKY A PODMÍNKY - tyto podmínky webu.

  3. POSKYTOVATEL SLUŽEB - Krystian Hutyra provozující obchodní činnost pod společností Sapsan Krystian Hutyra , adresa sídla: Skoczów, ul. G. Morcinka 22/26, adresa pro doručování: Skoczów, ul. G. Morcinka 22/26, NIP: 5482733412, REGON: 387561773, zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti, adresa elektronické pošty: sapsan-sklep.pl, tel. +48 690 939 988.

  4. PŘÍJEMCE SLUŽBY - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost pomocí Elektronické služby

  5. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Webové stránky.

  6. NEWSLETTER – Elektronická služba, která umožňuje zákazníkovi přihlásit se k odběru a přijímat bezplatné informace od poskytovatele služeb na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.

 1. TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

  1. Poskytovatel služeb umožňuje používání elektronických služeb prostřednictvím webových stránek, jako jsou:

   1. pomocí kontaktního formuláře,

   2. pomocí zpravodaje,

  2. Poskytování Elektronických služeb Zákazníkům probíhá za podmínek uvedených v Pravidlech

 1. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

  1. Poskytování elektronických služeb specifikovaných v kapitole III bodu 1 Pravidel Poskytovatele služeb je zdarma.

  2. Doba, na kterou se smlouva uzavírá:

   1. smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívající v umožnění zaslání zprávy prostřednictvím Kontaktního formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odeslání zprávy popř. Uživatel služby přestane odesílat.

   2. smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívajících v užívání Newsletteru se uzavírá na dobu neurčitou

  3. Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným poskytovatelem služby:

   1. počítač s přístupem k internetu,

   2. přístup k e-mailu,

   3. webový prohlížeč,

   4. povolení cookies a Javascriptu ve webovém prohlížeči.

  4. Příjemce služby je povinen používat Webové stránky způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy s respektováním osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob.

  5. Zákazník je povinen zadat údaje odpovídající skutečnému stavu

  6. Příjemce má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

  7. Subjektem poskytujícím online platební služby je Blue Media S.A. Dostupné způsoby platby: Platební karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro a také bankovní převody prováděné společností Blue Media S.A.

 1. UKONČOVACÍ PODMÍNKY PRO UKONČENÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

  1. Ukončení smlouvy o poskytování Elektronických služeb:

   1. Smlouva o poskytování Elektronických služeb nepřetržitého a neurčitého charakteru (např. využíváním Newsletteru) může být ukončena.

   2. Zákazník může ukončit smlouvu s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení e-mailem na následující adresu: sapsan-sklep.pl

   3. Poskytovatel služby může vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb nepřetržité a neurčité povahy v případě, že Příjemce služby porušuje Pravidla, zejména při poskytování nezákonného obsahu po neúspěšná předchozí výzva k ukončení porušování s určením vhodného data.V takovém případě smlouva zaniká po 7 dnech ode dne podání projevu vůle ji vypovědět (výpovědní lhůta)

   4. Ukončení vede k ukončení právního vztahu s účinkem do budoucna.

  2. Poskytovatel služby a Příjemce služby mohou smlouvu o poskytování Elektronických služeb kdykoli ukončit dohodou stran.

 1. POSTUP REKLAMACE

  1. Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb:

   1. Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb prostřednictvím Webových stránek může Zákazník podat prostřednictvím e-mailu na adresu: sapsan-sklep.pl (formulář které lze použít )

   2. Ve výše uvedeném e-mailu uveďte co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména typ a datum nesrovnalostí a kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí posouzení stížnosti Poskytovatelem služby.

   3. Reklamace je Poskytovatelem služby posouzena neprodleně, nejpozději do 14 dnů.

   4. Odpověď poskytovatele služby týkající se reklamace je zaslána na e-mailovou adresu Příjemce služby uvedenou v reklamaci nebo jiným způsobem, který příjemce služby uvedl.

   5. V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, budou peníze prodávajícímu vráceny na bankovní účet přiřazený k platební kartě příkazce.
  2. Reklamace v rámci záruky:
   1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je spotřebitelem, v rámci záruky na fyzické a právní vady, jsou uvedeny v občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (sbírka zákonů č. 16, položka 93, v platném znění)
   2. Pokud si přejete reklamovat, kontaktujte prosím obchod.
   3. Oznámení o závadách týkajících se Produktu a předložení příslušného požadavku lze zasílat e-mailem na následující adresu: kontakt@sapsan-sklep.pl nebo písemně na následující adresu: ul. Morcinka 22/25, 43-430 Skoczów .
   4. Ve výše uvedených zprávách prosím uveďte co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu stížnosti, zejména typ a datum nesrovnalostí a kontaktní údaje. Uvedené informace výrazně usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím.
   5. Pokud je to nutné pro posouzení fyzických vad Produktu, měl by být doručen:
    - osobně do sídla společnosti ( Morcinka 22/26, 43-430 Skoczów ) s doklad o koupi nebo - zásilkou na adresu: Morcinka 22/26, 43-430 Skoczów s popisem důvodu reklamace a dokladem o koupi.
   6. Prodejce odpoví na požadavek zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Odpověď na reklamaci je zaslána na trvalém nosiči, zejména na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo jiným způsobem, který zákazník uvedl.
   7. V případě reklamace Zákazníka, který je Spotřebitelem - neprojednání reklamace do 14 dnů se rovná jejímu vyřízení
    V souvislosti s oprávněnou reklamací Zákazníka, který je Spotřebitelem, Prodávající hradí náklady na vyzvednutí, dodání a výměnu Produktu za nezávadný.

 1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  1. Veškerý obsah na webu wwwsapsan-sklep.pl je chráněn autorským právem a je majetkem www.sapsan-sklep.pl.V důsledku použití jakéhokoli obsahu webu www .sapsan-sklep.pl, bez souhlasu poskytovatele služeb.

  2. Jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořícího obsah a obsah webových stránek www.sapsan-sklep.pl kýmkoli bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb představuje porušení autorského práva poskytovatele služeb a vede k občanskoprávní odpovědnosti a pokutě.

 1. Osobní údaje

  1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při používání Obchodu je Prodávající.

  2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a za účelem jejího plnění v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ) o ochraně dat (GDPR).

  3. Podrobné informace o zpracování údajů prodávajícím jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v obchodě.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím webové stránky jsou uzavírány v souladu s polským právem.

  2. V případě nesouladu kterékoli části nařízení s platným právem se místo napadeného ustanovení nařízení použijí příslušná ustanovení polského práva.

.