opti Przejdź do zawartości
🔥 Darmowa dostawa InPost Paczkomaty od 350 zł 🔥
🔥 Darmowa dostawa InPost Paczkomaty od 350 zł 🔥

Pravidlá obchodu

 1. Všeobecné

 2. Definície

 3. Typ a rozsah elektronických služieb

 4. Podmienky poskytovania a uzatvárania zmlúv o poskytovaní elektronických služieb

 5. Podmienky ukončenia zmlúv o poskytovaní elektronických služieb

 6. Postup pri reklamácii

 7. Duševné vlastníctvo

 8. Osobné údaje

 9. Záverečné ustanovenia

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Webová stránka www.sapsan-sklep.pl funguje na princípoch uvedených v týchto pravidlách.

  2. Pravidlá definujú druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky webovou stránkou www.sapsan-sklep.pl, pravidlá poskytovania týchto služieb, podmienky uzatvárania a vypovedania zmlúv pre poskytovanie elektronických služieb, ako aj postup reklamačného poriadku.

  3. Pravidlá definujú druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky webovou stránkou www.sapsan-sklep.pl, pravidlá poskytovania týchto služieb, podmienky uzatvárania a vypovedania zmlúv pre poskytovanie elektronických služieb, ako aj postup reklamačného poriadku.

  4. Každý Zákazník je pri podniknutí krokov na používanie Elektronických služieb webovej stránky www.sapsan-sklep.pl povinný dodržiavať ustanovenia týchto Pravidiel.

  5. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, ustanovenia

   1. Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Z. z. č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov),

   2. zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827),

   3. Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov) a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.

 1. DEFINÍCIE

  1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – formulár dostupný na webovej stránke www.sapsan-sklep.pl umožňujúci zákazníkovi kontaktovať priamo Poskytovateľa služieb.

  2. ZMLUVNÉ PODMIENKY - tieto podmienky stránky.

  3. POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - Krystian Hutyra vykonávajúci obchodnú činnosť v rámci spoločnosti Sapsan Krystian Hutyra , adresa sídla: Skoczów, ul. G. Morcinka 22/26, adresa na doručovanie: Skoczów, ul. G. Morcinka 22/26, NIP: 5482733412, REGON: 387561773, zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, adresa elektronickej pošty: sapsan-sklep.pl, tel.: +48 690 939 988.

  4. PRÍJEMCA SLUŽBY - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť prostredníctvom Elektronickej služby

  5. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Príjemcovi služby prostredníctvom Webovej stránky.

  6. NEWSLETTER - Elektronická služba, ktorá umožňuje zákazníkovi prihlásiť sa na odber a dostávať bezplatné informácie od poskytovateľa služieb na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.

 1. TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

  1. Poskytovateľ služieb umožňuje používanie Elektronických služieb prostredníctvom webovej stránky, ako napríklad:

   1. pomocou kontaktného formulára,

   2. pomocou bulletinu,

  2. Poskytovanie Elektronických služieb Zákazníkom prebieha za podmienok uvedených v Pravidlách

 1. PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE A UZAVORENIE ZMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

  1. Poskytovanie elektronických služieb špecifikovaných v kapitole III bod 1 Predpisov Poskytovateľa služieb je bezplatný.

  2. Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára:

   1. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúca v umožnení zasielania správy prostredníctvom Kontaktného formulára sa uzatvára na dobu určitú a zaniká odoslaním správy resp. Užívateľ služby prestane odosielať

   2. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúcich v používaní Newslettera sa uzatvára na dobu neurčitú

  3. Technické požiadavky potrebné na prácu so systémom IKT, ktorý používa Poskytovateľ služby:

   1. počítač s prístupom na internet,

   2. prístup k e-mailu,

   3. webový prehliadač,

   4. povolenie cookies a Javascriptu vo webovom prehliadači.

  4. Príjemca služby je povinný používať webovú stránku spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a morálkou s rešpektovaním osobných práv a práv duševného vlastníctva tretích strán.

  5. Zákazník je povinný zadať údaje zhodné so skutočným stavom

  6. Príjemca má zakázané poskytovať nezákonný obsah.

  7. Subjekt poskytujúci online platobné služby je Blue Media S.A. Dostupné spôsoby platby: Platobné karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, ako aj bankové prevody spracované spoločnosťou Blue Media S.A.

 1. UKONČOVACIE PODMIENKY PRE UKONČENIE ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

  1. Ukončenie zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb:

   1. Zmluva o poskytovaní Elektronických služieb nepretržitého a neurčitého charakteru (napr. používaním Newslettera) môže byť vypovedaná.

   2. Zákazník môže vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním príslušného vyhlásenia e-mailom na nasledujúcu adresu: sapsan-sklep.pl

   3. Poskytovateľ služby môže vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb nepretržitého a neurčitého charakteru v prípade, že Príjemca služby porušuje Nariadenia, najmä pri poskytovaní nezákonného obsahu po neúspešná predchádzajúca výzva na zastavenie porušovania s určením vhodného dátumu.V takom prípade zmluva zaniká po 7 dňoch odo dňa predloženia prejavu vôle ju vypovedať (výpovedná lehota)

   4. Ukončenie vedie k ukončeniu právneho vzťahu s účinnosťou do budúcnosti.

  2. Poskytovateľ služby a Príjemca služby môžu zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb kedykoľvek vypovedať dohodou zmluvných strán.

 1. POSTUP REKLAMÁCIE

  1. Sťažnosti súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služieb:

   1. Sťažnosti súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb prostredníctvom Webovej stránky môže Zákazník podať prostredníctvom e-mailu na adresu: sapsan-sklep.pl (formulár ktoré možno použiť )

   2. Vo vyššie uvedenom e-maile uveďte čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu reklamácie, najmä typ a dátum nezrovnalostí a kontaktné údaje. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a urýchlia posúdenie sťažnosti Poskytovateľom služby.

   3. Sťažnosť posúdi Poskytovateľ služby bezodkladne, najneskôr do 14 dní.

   4. Odpoveď Poskytovateľa služby týkajúca sa reklamácie je zaslaná na e-mailovú adresu Príjemcu služby uvedenú v reklamácii alebo iným spôsobom poskytnutým Príjemcom služby.

   5. V prípade potreby vrátenia prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom platobnou kartou, budú vrátené peniaze predávajúcemu na bankový účet priradený k platobnej karte objednávateľa.
  2. Reklamácie v rámci záruky:
   1. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, ktorý je Spotrebiteľom, v rámci záruky na fyzické a právne vady upravuje Občiansky zákonník z 23. apríla 1964 (Zb.z. č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov)
   2. Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte predajňu.
   3. Oznámenia o chybách týkajúcich sa Produktu a zaslanie príslušnej požiadavky je možné zaslať e-mailom na nasledujúcu adresu: kontakt@sapsan-sklep.pl alebo písomne ​​na nasledujúcu adresu: ul. Morcinka 22/25, 43-430 Skoczów .
   4. Vo vyššie uvedených správach uveďte čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu reklamácie, najmä typ a dátum nezrovnalostí a kontaktné údaje. Uvedené informácie výrazne uľahčia a urýchlia posúdenie reklamácie Predávajúcim.
   5. Ak je to potrebné pre posúdenie fyzických chýb Produktu, doručte ho:
    - osobne do sídla spoločnosti ( Morcinka 22/26, 43-430 Skoczów ) s doklad o kúpe alebo - zásielkou na adresu: Morcinka 22/26, 43-430 Skoczów s popisom dôvodu reklamácie a dokladom o kúpe.
   6. Predávajúci odpovie na požiadavku zákazníka bezodkladne, najneskôr do 14 dní. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela na trvanlivom nosiči, najmä na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom alebo iným spôsobom, ktorý zákazník uviedol.
   7. V prípade reklamácie Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom - nevybavenie reklamácie do 14 dní sa rovná jej vybaveniu.
    V súvislosti s oprávnenou reklamáciou Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, Predávajúci pokrýva náklady na odber, doručenie a výmenu Produktu za nezávadný.

 1. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

  1. Všetok obsah webovej stránky wwwsapsan-sklep.pl je chránený autorským právom a je majetkom www.sapsan-sklep.pl v dôsledku používania akéhokoľvek obsahu webovej stránky www .sapsan-sklep.pl, bez súhlasu poskytovateľa služieb.

  2. Akékoľvek použitie akýchkoľvek prvkov tvoriacich obsah a obsah webovej stránky www.sapsan-sklep.pl kýmkoľvek bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa služieb predstavuje porušenie autorských práv poskytovateľa služieb a vedie k občianskej zodpovednosti a trestu.

 1. Osobné údaje

  1. Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri používaní Obchodu je Predávajúci.

  2. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané na základe zmluvy a za účelom jej plnenia v súlade so zásadami uvedenými vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ) o ochrane údajov (GDPR).

  3. Podrobné informácie o spracovaní údajov Predávajúcim sú zahrnuté v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených v Obchode.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Dohody uzatvorené prostredníctvom webovej stránky sa uzatvárajú v súlade s poľským právom.

  2. V prípade nesúladu ktorejkoľvek časti Nariadení s platným právom sa namiesto napadnutého ustanovenia Nariadení uplatnia príslušné ustanovenia poľského práva.

.