Przejdź do zawartości

DARMOWA DOSTAWA PACZKOMAT OD 350 ZŁ - KUP TERAZ 📦

Regulamin sklepu

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Własność intelektualna

 8. Dane osobowe

 9. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Strona www.sapsan-sklep.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sapsan-sklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.sapsan-sklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.sapsan-sklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.sapsan-sklep.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

  3. USŁUGODAWCA – Krystian Hutyra wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Sapsan Krystian Hutyra, adres siedziby: Skoczów, ul. G. Morcinka 22/26, adres do doręczeń: Skoczów, ul. G. Morcinka 22/26, NIP: 5482733412, REGON: 387561773, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sapsan-sklep.pl, tel. +48 690 939 988.

  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

   2. korzystanie z Newslettera,

  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:

   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. komputer z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, a także przelewy bankowe obsługiwane przez Blue Media S.A.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sapsan-sklep.pl

   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

  1. Proces zwrotów i reklamacji został opisany na tej stronie: https://sapsan-sklep.pl/pages/zwroty-i-reklamacje

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sapsan-sklep.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.sapsan-sklep.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sapsan-sklep.pl, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sapsan-sklep.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca..

  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.